Skip to content

Antal aktier och röster i Calliditas Therapeutics

Regulatoriskt

Under juli månad har Calliditas Therapeutics AB (publ) emitterat 706 676 stamaktier till följd av utnyttjandet av övertilldelningsoptionen inom ramen för börsnoteringen på The Nasdaq Global Select Market och den parallella riktade emissionen av stamaktier till vissa kvalificerade investerare i Europa och andra jurisdiktioner utanför USA. Under juli månad har vidare teckningsoptioner konverterats till 1 185 250 stamaktier inom ramen för bolagets teckningsoptionsprogram utgivet 2017. Per 31 juli 2020 uppgår således antalet aktier och röster i Calliditas Therapeutics AB (publ) till 49 830 334.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Renée Aguiar-Lucander, VD Calliditas

Telefon: 072-252 10 06, e-post: renee.lucander@calliditas.com

Mikael Widell, Informationschef

Telefon: 070-311 99 60, e-post: mikael.widell@calliditas.com

Informationen i pressmeddelandet är sådan som Calliditas Therapeutics AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 31 juli 2020 kl. 12:00 (CEST).

 

Om Calliditas

Calliditas Therapeutics AB är ett specialistläkemedelsbolag med säte i Stockholm. Bolaget utvecklar högkvalitativa läkemedel i nischindikationer där det finns ett betydande medicinskt behov som inte tillgodosetts och där Calliditas helt eller delvis kan delta i kommersialiseringen. Calliditas fokuserar på att utveckla och kommersialisera produktkandidaten Nefecon, en unik tvåstegsformulering optimerad för att kombinera en fördröjningseffekt med en koncentrerad frisättning av den aktiva substansen budesonid, inom ett avsett målområde. Denna patenterade, lokalt verkande formulering är avsedd för behandling av patienter med den inflammatoriska njursjukdomen IgA-nefropati (IgAN). Calliditas driver en global fas-3 studie inom IgAN och har för avsikt att kommersialisera Nefecon i USA. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm (kortnamn: CALTX) och The Nasdaq Global Select Market (kortnamn: CALT).