Vision

Calliditas vision är att utnyttja sin kompetens inom produktutveckling för läkemedel för att identifiera, utveckla och marknadsföra nya högkvalitativa läkemedel i nischindikationer där det finns ett betydande medicinskt behov som inte tillgodosetts och där Bolaget helt eller delvis kan delta i kommersialiseringen.

Calliditas fokuserar på projekt som uppfyller kriterierna för behandling i nischindikationer, där det samtidigt finns en tids- och kostnadseffektiv väg till marknaden, bland annat genom omformulering och återanvändning av befintliga sammansättningar, och/eller som uppfyller behoven hos patienter med sällsynta sjukdomar, precis som Bolaget har gjort med Nefecon.

Strategi

Calliditas strategi är att ta Nefecon vidare genom klinisk utveckling, regulatoriskt marknadsgodkännande och påföljande kommersialisering och licensiering. Efter ett eventuellt accelererat godkännande avser Calliditas att kommersialisera Nefecon för IgA-nefropati (IgAN) med egen organisation på marknaden i USA och troligen genom licensavtal eller partnerskap i andra geografiska regioner.

Calliditas kommer också noggrant utvärdera användningsområden för Nefecon mot andra sjukdomar där det finns ett starkt vetenskapligt och kliniskt stöd samt attraktiva affärsmöjligheter, till exempel vissa leversjukdomar. Calliditas kan också komma att överväga att selektivt utnyttja Bolagets möjligheter genom att förvärva ytterligare läkemedelskandidater som strategiskt och kommersiellt passar väl ihop med Nefecon för utveckling och kommersialisering.