Calliditas Therapeutics är ett svenskt publikt bolag baserat i Stockholm.

Bolagsstyrning avser de system genom vilka aktieägarna, direkt eller indirekt, kontrollerar bolaget. God bolagsstyrning är en viktig del av arbetet för att skapa värde för Calliditas aktieägare.

Före noteringen på Nasdaq Stockholm byggde bolagsstyrningen i Calliditas på svenska lagar och andra författningar, inklusive aktiebolagslagen och årsredovisningslagen samt interna regler och regler.

Efter noteringen är bolagsstyrningen baserad på Nasdaq Stockholms regelbok för emittenter, den svenska bolagsstyrningskoden, god praxis på aktiemarknaden och andra tillämpliga regler och rekommendationer. Vidare har Calliditas ett antal policyhandlingar och handböcker som innehåller regler och rekommendationer och ger vägledning om företagets verksamhet och för sina anställda.

Styrningsstruktur