Avgifter till ledamöter som väljs av årsstämman beslutas av årsstämman. Årsstämman den 27 maj 2021 beslutade att arvoden till styrelsen för perioden fram till slutet av nästa årsstämma ska vara följande:

Styrelsearvode ska utgå med 850 000 kronor till styrelsens ordförande och 300 000 kronor till envar av övriga ledamöter som inte är anställda i koncernen, 150 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet och 75 000 till övriga ledamöter i revisionsutskottet som inte är anställda i koncernen, samt 50 000 kronor till ordföranden i ersättningsutskottet och 25 000 kronor till övriga ledamöter i ersättningsutskottet som inte är anställda i koncernen. Utöver det ovan föreslagna arvodet för ordinarie styrelsearbete föreslås att styrelseledamot som är bosatt i USA ska erhålla ett extra arvode om 140 000 kronor och att styrelseledamot som är bosatt i Europa, men utanför Norden, ska erhålla ett extra arvode om 50 000 kronor